Lịch khám chữa bệnh BVTT

24354

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 
Sáng làm việc từ 07:30– 11:30
Chiều làm việc từ 13:30 – 15:30
Cấp cứu làm việc 24/24

Chia sẻ